REGULAMIN UŻYTKOWANIA SYSTEMU BEZPŁATNYCH STRON INTERNETOWYCH DLA RADCÓW PRAWNYCH OIRP W LUBLINIE KANCELARIE.NET

 

§ 1

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. W celu Rejestracji w Systemie bezpłatnych stron internetowych dla radców prawnych OIRP w Lublinie Kancelarie.NET (zwanego dalej Systemem) Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://kancelaria-oirp.pl
 2. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie (zwaną dalej OIRP w Lublinie).
 3. Porozumienie o nieodpłatne udostępnienie Usług przewidzianych Regulaminem zostaje zawarte na czas nieokreślony.
 4. Przystąpienie do porozumienia wiąże się z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 5. Przystępując do porozumienia Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Systemu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia OIRP w Lublinie o cofnięciu zgody.
 7. OIRP w Lublinie umożliwia Użytkownikom poprawianie i uzupełnianie własnych danych osobowych.
 8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, OIRP w Lublinie może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 9. OIRP w Lublinie zastrzega sobie prawo do rozwiązania porozumienia o nieodpłatne udostępnienie Usług poprzez skasowanie Profilu, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Systemu.
 10. OIRP w Lublinie zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Systemem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem OIRP w Lublinie.

§ 2

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać OIRP w Lublinie wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie, których OIRP w Lublinie ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do zamieszczenia informacji o nim w Systemie. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.
 2. Profil w Systemie może posiadać Użytkownik, który wypełnił poprawnie formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest do wskazania swoich danych osobowych.
 3. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa niedotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Usługi Systemu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników.
 5. Usługi Systemu świadczone są na rzecz Użytkowników nieodpłatnie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Systemu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez OIRP w Lublinie na swojej stronie internetowej. Użytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet, w szczególności:
  1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Systemu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, nieprzyzwoite, społecznie niewłaściwe, niezgodne z stanem faktycznym, a przede wszystkim z aktualnym statusem zawodowym Użytkownika, wprowadzających w błąd, naruszających prawa osób trzecich, zasady etyki zawodu radcy prawnego oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Systemu treści lub też publikacji, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Systemu treści, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku).
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Systemu treści, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku) lub publikacji naruszających prywatność lub dobre imię osób trzecich.
  5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Systemu przekazów reklamowych lub promować usług innych niż własne, jeżeli Użytkownik nie jest do tego upoważniony.
  6. Niedopuszczalne jest nadużywanie środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Systemu.
 7. OIRP w Lublinie zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 6, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Systemie w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt 1-6 powyżej. Jednocześnie OIRP w Lublinie nie jest zobowiązana do analizy treści publikowanych lub też zamieszczanych w Systemie i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 8. OIRP w Lublinie zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
  1. Dokonywania w każdym czasie zmian w zakresie parametrów poszczególnych usług Systemu świadczonych nieodpłatnie, w tym również do ewentualnego zaprzestania świadczenia niektórych usług nieodpłatnych bez konieczności uzasadniania takiej decyzji.
  2. Blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Systemie naruszających choćby tylko częściowo postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. OIRP w Lublinie zastrzega, że koszty Użytkowania Systemu przez Użytkownika, nie obciążają OIRP w Lublinie.

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Usług przewidzianych w Systemie należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. OIRP w Lublinie zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Systemu, albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. OIRP w Lublinie dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 3. OIRP w Lublinie nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§ 4

PROFILE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Utworzenie Profilu nowego Użytkownika wymaga podania, co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Użytkowniku obejmują: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, województwo i miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczenia pomocy prawnej, formę wykonywania zawodu, przedmiot praktyki zawodowej a także dane adresowe i kontaktowe. Użytkownik w każdym czasie będzie uprawniony do zmian obejmujących powyższe informacje.
 3. Jeden Użytkownik może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Użytkowników. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Użytkownika.
 5. Użytkownik może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Systemie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych.
 6. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez OIRP w Lublinie bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika.
 7. OIRP w Lublinie ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Użytkownika, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. OIRP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Systemie przez Użytkownika. Osoby umieszczające w Systemie materiały i informacje, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Systemie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. OIRP w Lublinie wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Systemu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Systemu produkty i usługi nie są objęte gwarancją, co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. OIRP w Lublinie nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą, jakość usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Systemu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. OIRP w Lublinie nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Systemu w całości albo w części.
 6. OIRP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Systemu oraz serwisu poczty elektronicznej.
 7. W przypadku otrzymania przez OIRP w Lublinie zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, OIRP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu, problemy i uwagi związane z nieodpłatnym udostępnieniem Usług w ramach Systemu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Działu Wsparcia Projektów IT Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, pod adresem http://helpdesk.oirp.lublin.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez OIRP w Lublinie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. OIRP w Lublinie zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności OIRP w Lublinie nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.
 3. OIRP w Lublinie zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Profilu lub Systemu.
 4. Reklamacje składane do OIRP w Lublinie, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Systemu nie będą rozpatrywane. OIRP w Lublinie nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy o świadczenie Usług przewidzianych Regulaminem, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OIRP Lublin zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Systemu lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu OIRP Lublin poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby OIRP Lublin.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Systemie.