O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Piotr Przegaliński

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1423


O KANCELARII

Finansowanie sportu i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W związku z wieloletnią obsługą prawną Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie prawnych aspektów finansowania sportu ze źródeł publicznych, w tym w szczególności w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o sporcie, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prawa zamówień publicznych, Prawa cywilnego i procedury cywilnej, jak również Prawa o stowarzyszeniach, Prawa o fundacjach oraz postępowania administracyjnego. Posiadam wiedzę dotycząca przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, funkcjonowanie Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Miasta.

Rynki kapitałowe.

Doradzam w procesach opracowywania dokumentacji związanej z emisjami akcji. W zależności od potrzeb Klienta współpracuję na etapie przygotowywania spółek do wejścia na rynek giełdowy i pozagiełdowy lub do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect), dostosowując m.in. dokumenty korporacyjne (Statuty, Regulaminy Zarządów, Regulaminy Rad Nadzorczych, Regulaminy Walnych Zgromadzeń) do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa i zasad ładu korporacyjnego. mam doświadczenie we współpracy z Autoryzowanymi Doradcami i Spółkami w procesie przygotowywania prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych (części prawne). Przygotowuję też projekty uchwał i reprezentuję w procesie rejestracji w KRS.

Fuzje i przejęcia. Reorganizacja przedsiębiorstw.

Doradzam i przygotowuję dokumentację związaną z:

 • nabywaniem i zbywaniem udziałów i akcji oraz przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
 • łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek;
 • współpracuję z biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi i doradcami podatkowymi.

Na potrzeby tych procesów dokonuję analiz due diligence lub wspieram Klienta podczas audytu prawnego.

Prawo autorskie.

Posiadam wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej związanej z nabywaniem i zbywaniem majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności do programów komputerowych oraz udzielaniem licencji. Zabezpieczam interesy twórców, pracodawców zatrudniających twórców oraz podmiotów uczestniczących w obrocie autorskimi prawami majątkowymi.

Zamówienia publiczne.

Świadczę pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Doradzam wykonawcom, jak również zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Pomagam w czynnościach związanych ze złożeniem prawidłowych ofert. Dokonuję analiz treści ogłoszeń o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Doradzam przy wyborze trybu postępowania oraz dokonuję analiz prawidłowości wyboru danego trybu.

Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Posiadam doświadczenie związane z procedurą rozszerzania granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo finansowe i bankowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat puławski
 • powiat rycki
 • Warszawa

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Bellottiego 5 lok. 27
01-022 Warszawa
Telefon: +48 501 552 157
E-mail: piotrprzegalinski@krpp.pl