O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Angelique Guillot – Ławnik

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2258


O KANCELARII

Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik wpisana w dniu 22 czerwca 2017 roku na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Lublinie po ukończonej aplikacji radcowskiej (2014-2016) i zdanym z wynikiem pozytywnym radcowskim egzaminem zawodowym (2017).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2004-2009)
Stypendystka na Universite de Bourgogne w Dijon/Francja (2007-2008)

Podczas studiów i aplikacji radcowskiej zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w Sądzie Rejonowym w Lublinie, Prokuraturze Rejonowej Lublin – Południe a także w lubelskich Kancelariach Adwokackich i Radcowskich.

Pracowała w Biurze rachunkowym jako asystent prawny, a także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.

Od 2018 roku wykłada prawo ubezpieczeń społecznym aplikantom I roku aplikacji radcowskiej w ramach szkolenia na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Od 09 lipca 2019 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Angelique Guillot – Ławnik powstała głównie z myślą o pomocy prawnej osobom fizycznym tj. emerytom, rencistom, świadczeniobiorcom, a także przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na najwyższym poziomie merytorycznym bazując na doświadczeniu, wiedzy i kompetencji.

Zdobyta w okresie nauki, a także pracy zawodowej wiedza, doświadczenie prawnicze, połączone z rozumieniem skomplikowanych przepisów ubezpieczeniowych pozwala na podjęcie się każdej sprawy przeciwko ZUS, na wypracowywanie skutecznych rozwiązań prawnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelarii.

Specjalistyczna wiedza, zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, a przede wszystkim odpowiedzialność i kompetencje powoduje, że Klienci mogą mieć poczucie bezpieczeństwa powierzając swoją indywidualną sprawę.

Obszary specjalizacji tj. dziedziny prawa w których KANCELARIA gwarantuje rzetelne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie:

1) PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • emerytury z wieku powszechnego, emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne, emerytury rolnicze, emerytury dla górników, przeliczenie emerytury, kapitału początkowego, prawo do rekompensaty z tytułu utraty prawa do emerytury wcześniejszej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, renty
  w związku z wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową, dodatki pielęgnacyjne, przeliczenie renty;
 • zasiłki chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, opiekuńcze, podstawa wymiaru zasiłków świadczenia rehabilitacyjne, zwrot świadczeń nienależnie pobranych, jednorazowe odszkodowania;
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym tzn. kwestie związane
  z podleganiem ubezpieczeniom społecznym, tytuły do ubezpieczenia społecznego, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne;
 • zadłużenie z tytułu składek, opłata dodatkowa, stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe, przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu spółki za zobowiązania z tytułu zaległych składek;

2) PRAWO CYWILNE:

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych zawieranych w sytuacjach życia codziennego oraz obrocie gospodarczym;
 • reprezentacja Klienta w sprawie cywilnej w postępowaniach sądowych oraz na etapie przesądowym;
 • odszkodowania, zadośćuczynienia, renty;
 • udział w negocjacjach i mediacjach;

3) PRAWO PRACY:

 • reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • dochodzenia przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • prowadzenia spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • prowadzenia spraw o stosowania kar porządkowych;
 • pomoc w sprawach o dyskryminację czy mobbing;

4) PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwody – bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie, separacje, unieważnienie małżeństwa;
 • alimenty–ustalenie, obniżenie, podwyższenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • podział majątku wspólnego małżonków;,
 • małżeńskie ustroje majątkowe, podział majątku po ustaniu rozdzielności małżeńskiej;
 • sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi – dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi;

5) PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • zakładanie spółek prawa handlowego;
 • rejestracja zmian w KRS;
 • przygotowanie projektów dokumentów i aktów korporacyjnych w szczególności (uchwał, zarządzeń, regulaminów działania);
 • przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu za zobowiązania spółki;

6) PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • stała obsługa jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego;
 • zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg oraz udzielanie porad prawnych w szeroko pojętym zakresie prawa administracyjnego, w tym do organów administracji publicznej;
 • opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatywnych;
 • opiniowanie wydawanych decyzji administracyjnych;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych – na pozwolenia, licencje i koncesje;
 • sporządzanie odwołań od wydanych decyzji organów administracji oraz reprezentację w postępowaniu przed organem odwoławczym;
 • sporządzania odwołań od decyzji, skarg, wniosków oraz opinii prawnych;

7) PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

8) WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DŁUŻNYCH

 • postępowanie pojednawcze i sądowe;

Świadczona pomoc prawna przez Kancelarię obejmuje także udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz instytucjami i urzędami państwowymi, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji i mediacji w powyżej wskazanych gałęziach prawa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów bazując na doświadczeniu prowadzę szkolenia oraz wystąpienia konferencyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz .U. z 1982 r. Nr. 19, poz. 145 z późn. zm.)

Posługuję się językiem francuskim w stopniu zaawansowanym i angielskim w stopniu podstawowym.

Interesuję się i rozwijam także w zakresie innych gałęzi tj. prawo rodzinne, spadkowe, administracyjne, gospodarcze, handlowe. Prywatnie mama Julii i Krystiana, moją pasją po godzinach jest wystrój i aranżacja wnętrz oraz podróżowanie i poznawanie nowych kultur.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat kraśnicki
 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński

DANE TELEADRESOWE

Adres: Al. Racławickie 29/2
20-049 Lublin
Telefon: 502 358 833
E-mail:
kancelaria.lawnik@gmail.com